Kabinet načelnika
0
0
Kabinet načelnika
Kabinet Načelnika opštine vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Načelnika opštine, priprema nacrte odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine iz svog djelokruga, priprema nacrte odluka u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja Administrativne službe u skladu sa propisima, priprema prijedloge i mišljenja o statutima i drugim opštim aktima preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština, vrši stručne poslove u postupku zaštite prava i interesa Opštine koje ne vrše druge organizacione jedinice u granicama svojih prava i dužnosti, neposredno sarađuje sa republičkim pravobraniocem u granicama svojih prava i dužnosti, vodi centralnu evidenciju tužbi, vrši savjetodavno-pravne poslove iz nadležnosti Načelnika opštine (zaključivanje ugovora, imovinsko-pravna pitanja, drugostepeni postupak, predstavke upućene Načelniku), poslovi u oblasti međumjesne i međunarodne saradnje, odnosi sa javnošću za organe Opštine i Administrativne službe, vrši poslove u oblasti primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama, sačinjava predlog plana potreba ljudskih resursa, poslove protokola, sekretarske i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine i zamjenika Načelnika opštine, vrši izradu plana obrazovanja i organizacije stručnog usavršavanja zaposlenih lica, vrši poslove interne revizije.
Pročitaj više