Načelnik dr Rado Savić
2
0
Načelnik dr Rado Savić
Zakonom o lokalnoj samoupravi definisan je način funkcionisanja lokalne vlasti. Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti i rukovodi opštinskom upravom.
Načelnik opštine:
1. predlaže Statut opštine,
2. predlaže odluke Skupštini,
3. obavještava Skupštinu o svim pitanjima koja se tiču opštine, njenih prava i obaveza,
4. provodi politiku i izvršava odluke i druga akta Skupštine,
5. izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršavanje povjereno opštini,
6. osniva Opštinsku upravu i uređuje njenu organizaciju i poslovanje,
7. imenuje i razrješava rukovodeće radnike i druge radnike sa posebnim ovlaštenjima, prima u radni odnos i odlučuje o prestanku radnog odnosa i o drugim pravima iz radnog odnosa radnika Opštinske uprave, u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom,
8. uspostavlja saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama,
9. daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
10. obavještava Skupštinu o svom radu i radu Opštinske uprave,
11. pokreće inicijativu da se do odluke Ustavnog suda obustavi izvršenje propisa Skupštine opštine, opšteg ili pojedinačnog akta, ako smatra da su protivustavni i protivzakoniti,
12. obavještava ministra uprave i lokalne samouprave do 31. marta tekuće godine o izvršavanju opštinske politike za prethodnu godinu, o obustavljanju od izvršenja odluka Skupštine opštine, o izvršavanju zakona, drugih propisa i međunarodnih ugovora,
13. podnosi nacrt budžeta opštine na prethodnu saglasnost ministru uprave i lokalne samouprave u, ukoliko opština traži dopunska sredstva iz budžeta Republike,
14. zaključuje ugovore u ime opštine,
15. rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske uprave, ako za rješavanje nisu nadležni republički organi,
16. obezbjeđuje pripremu nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti Skupštine opštine,
17. vrši i druge poslove utvrđene zakonom.
18. Zamjenik načelnika zamjenjuje Načelnika opštine u poslovima koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti Načelnika zamjenjuje ga u svim poslovima.
Pročitaj više