Sekretar skupštine Željko Tešić
0
0
Sekretar skupštine Željko Tešić
Sekretar Skupštine opštine organizuje rad i rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine,
– pomaže Predsjedniku Skupštine opštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine opštine i njenih radnih tijela,
– stara se o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
– prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini opštine i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
– prati i stara se o izvršavanju Programa rada Skupštine opštine,
– učestvuje u radu Kolegija Skupštine opštine,
– uređuje Službeni glasnik opštine Lopare,
– odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine opštine,
– odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština opštine i za dostavljanje akata i odborničkih pitanja nadležnim organima i službama,
– vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukom o organizaciji i djelokrugu Stručne službe kojom neposredno rukovodi,
– poslove i zadatke koje obavlja odgovoran je Skupštini opštine.
Pročitaj više